Licenční ujednání k užívání softwarového produktu ISPadmin

Následující licenční ujednání (dále jen „licenční smlouva“) je licenční smlouvou mezi uživatelem (dále jen „oprávněný z licence“) softwarového produktu a společností NET service solution, s.r.o. zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43430, se sídlem Slovanská 3123/13, 78701 Šumperk, IČ 27849252, jako poskytovatelem licence.

Licenční smlouva je uzavřena instalací, registrací produktu, převodem licence nebo užitím softwarového produktu, a to okamžikem, který nastane nejdříve.

Poskytnutím licence podle této licenční smlouvy se ruší veškerá předchozí licenční ujednání mezi uživatelem a poskytovatelem licence týkající se softwarového produktu a nahrazují se  touto licenční smlouvou.

Poskytovatel licence je výhradním držitelem autorských a vlastnických práv k produktu

I. Licence k softwaru, rozsah a omezení licence

1. Poskytovatel licence je právnickou osobou, jehož předmětem činnosti je mj. poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software. V rámci své činnosti vytvořil poskytovatel licence softwarovou aplikaci ISPadmin (dále jen jako „software“), k níž náležejí poskytovateli licence majetková práva k softwaru.
Software je dílem dle autorskoprávních předpisů a je chráněn dle příslušných právních předpisů a mezinárodních smluv a dohod o autorském právu.
Příslušenství softwaru tvoří uživatelská dokumentace v elektronické podobě, přístupná na webových stránkách poskytovatele licence, a to: wiki.ispadmin.eu.

2. Poskytovatel licence tímto poskytuje oprávněnému z licence oprávnění užívat software, včetně příslušenství, pro potřeby oprávněného z licence, a to za podmínek a dalších ujednání uvedených dále.

3. Pro účely poskytování licence oprávněnému z licence se licence rozlišuje dle způsobu poskytnutí a provozu licence na: Pořízení, Pronájem, VIP pronájem licence.

4. Oprávněný z licence je oprávněn nainstalovat software v rozsahu jedné serverové instalace na hardwaru oprávněného z licence a užívat jej pouze pro potřeby oprávněného z licence. V případě pronájmu softwarového produktu je instalace prováděna na vlastním hardwaru poskytovatele licence.
Počet zákazníků je limitován aktuální verzí licence, kterou si oprávněný z licence objednal a pro kterou obdržel od poskytovatele licence licenční klíč. V tomto rozsahu mohou software užívat zaměstnanci oprávněného z licence počet přístupů k serverové instalaci softwaru není omezen.

5. Pokud není stanoveno jinak, oprávněný z licence nesmí umožnit třetí osobě užívání softwaru, vyjma oprávněného z licence a jeho zaměstnanců. Oprávněný z licence není oprávněn software užívat pro jiné potřeby než potřeby oprávněného z licence (včetně instalace na počítačích užívaných oprávněným z licence a užívání softwaru zaměstnanci oprávněného z licence). Dále není oprávněný z licence oprávněn software upravovat, doplňovat, rozšiřovat, jakkoliv kopírovat celý nebo jeho části, zkoumat s cílem jeho rozšíření, modifikace či zachování nebo rozšíření jeho funkčnosti, rozšiřovat, pronajímat či půjčovat originál softwaru či rozmnoženiny softwaru a užívat jej mimo území pro které byla licence poskytnuta. Ustanovení tohoto odstavce platí i pro demoverzi softwaru přístupnou na webových stránkách poskytovatele licence.

6. Oprávněný z licence není oprávněn udělit třetí osobě oprávnění užívat software (podlicenci). Licence může být postoupena třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele licence. K přechodu licence na jiný subjekt při prodeji podniku oprávněného z licence nebo jeho části, která tvoří samostatnou organizační složku (jejíž součástí je licence k softwaru) je nezbytné tuto změnu písemně oznámit poskytovateli licence. Oznámení musí obsahovat kompletní a platné údaje nového provozovatele licence včetně kontaktních údajů (jméno a příjmení, e-mail, telefon) na pověřenou osobu určenou pro komunikaci s poskytovatelem licence.

7. Licence k software je udělena výhradně pro území, pro které je licence vystavena a označena mezinárodním kódem dané země.

8. Licence k software je udělena na dobu neurčitou, a to pouze v případě jednorázového pořízení licence a provozu na vlastním hardware oprávněného z licence. Licence k softwaru formou pronájmu a VIP pronájmu dle této licenční smlouvy je udělena na dobu, která závisí na délce trvání licence, kterou si oprávněný z licence objednal a za kterou uhradil odměnu za poskytnutí licence. Trvání licence je možno prodloužit, po úhradě odměny za prodloužení platnosti licence. Minimální doba trvání licence ve variantě VIP pronájmu je šest měsíců. Minimální doba trvání licence ve variantě pronájmu není stanovena.

9. Software se oprávněnému z licence na základě licence poskytuje jak stojí a leží, bez odpovědnosti za vady softwaru. Poskytovatel licence neodpovídá oprávněnému z licence dle výslovné dohody smluvních stran za jakékoliv škody v důsledku užívání softwaru nebo nemožnost užívat software.

II. Odměna za poskytnutí licence

1. Oprávněný z licence je povinen uhradit poskytovateli licence odměnu za poskytnutí licence. Výše odměny za poskytnutí licence je daná aktuálním ceníkem a je odvislá od verze licence, kterou si oprávněný z licence objedná a pro kterou mu bude vystaven a předán poskytovatelem licence licenční klíč.

2. V případě rozšíření licence je oprávněný z licence povinen uhradit poskytovateli licence odměnu za rozšíření licence dle Ceníku.

3. Poskytovatel licence je oprávněn dle dohody smluvních stran jednostranně měnit Ceník a výši odměn stanovených v Ceníku. Nový Ceník je vůči oprávněnému z licence účinný dnem vydání. Totéž platí v případě poplatků za technickou podporu.

4. Poskytovatel licence se zavazuje vystavit oprávněnému z licence licenční klíč pro objednanou verzi licence či její rozšíření, a to nejpozději do 10 dnů po úhradě odměny za poskytnutí licence či její rozšíření k rukám obchodního zástupce, a poskytnout další potřebnou součinnost potřebnou k zahájení užívání softwaru oprávněným z licence (poskytnout oprávněnému z licence instalační CD / DVD, přístup ke stažení softwaru nebo jinou formu distribuce software a dále postup instalace a aktivace software).

III. Technická podpora

1. Oprávněný z licence má nárok na technickou podporu k softwaru, a to v rozsahu, který si oprávněný z licence objedná a za který uhradí poplatky za technickou podporu.

2. Technická podpora je členěna do 3 kategorií:

Systémové aktualizace:
Technická podpora zahrnuje pouze oprávnění ke stahování pravidelných aktualizací softwaru.

Poplatek za tuto technickou podporu ve variantě Pořízení licence a provozu na vlastním HW oprávněného z licence, je stanoven vždy z aktuální licence a její ceny, kterou má oprávněný z licence objednanou, v den objednání aktualizací systému, a to ve výši 15% odpovídající hodnotě produktu.
Po dobu prvních 3 měsíců od pořízení první licence k softwaru je tato technická podpora pro oprávněného z licence zdarma. Po tuto dobu má oprávněný z licence rovněž nárok na poskytnutí součinnosti poskytovatele licence ohledně zprovoznění softwaru v internetové síti oprávněného z licence. Systémové aktualizace lze prodloužit minimálně na dobu trvání jednoho roku od data poslední ukončené technické podpory, kterou oprávněný z licence řádně uhradil.

Poplatek za tuto technickou podporu ve variantě Pronájmu a VIP pronájmu licence je zahrnut v odměně za pronájem licence a je tedy součástí služeb pro oprávněného z licence po celou dobu trvání platnosti licence.

VIP podpora:
Zahrnuje technickou podporu v rozsahu oprávnění stahovat pravidelné aktualizace systému a dále má oprávněný z licence má nárok na odpověď na požadavek k řešení problému v rámci technické podpory do 24 hodin, resp. během následujícího pracovního dne, od vznesení požadavku na technickou podporu.
Poplatek za technickou podporu je stanoven jako měsíční paušální poplatek daný aktuálním ceníkem.

Individuální technická podpora:
Požadavky týkající se zásahů do systému jsou řešeny individuálně dle hodinové sazby dané aktuálním ceníkem.

3. Výše poplatků za jednotlivé kategorie technické podpory je daná aktuálním ceníkem a bude poskytnuta na vyžádání na e-mail sales@ispadmin.eu.

4. Technická podpora nezahrnuje školení, které je zpoplatněno zvlášť. Výše odměny za poskytnutí školení pro oprávněného z licence je dána aktuálním ceníkem.

5. Pro oznamování a zasílání dotazů a požadavků na servisní zásah pro oprávněného z licence je vyhrazen pouze helpdeskový systém pro příjem a uchovávání historie řešení dotazů a požadavků, který je dále stanoven jako jediný prokazatelný způsob předávání požadavků oprávněného z licence. Pro tyto účely jsou určena následující oddělení

  • Obchodní oddělení – e-mail sales@ispadmin.eu
    Kontakt pro zasílání dotazů a poptávek obchodního charakteru
  • Technické oddělení – e-mail support@ispadmin.eu.
    Kontakt pro zasílání dotazů technického charakteru či požadavků na servisní zásah

Na dotazy či požadavky hlášené telefonicky či zaslané na jíné než výše vyhrazené kontaktní e-mailové adresy nemusí být brán zřetel a není tedy zaručena zpětná reakce.

6. Technická podpora včetně servisních zásahů je možná výhradně na nejnovější dostupné verzi software, která je v den zaslání požadavku na servisní zásah k dispozici.  V případě, že v okamžiku objednání servisního zásahu nebude mít oprávněný z licence nejnovější dostupnou verzi software, bude Technickým oddělením informován o možnostech sjednání nápravy před samotným provedením servisního zásahu.

IV. Ukončení smlouvy

1. Poskytovatel licence je oprávněn, i bez odstoupení od smlouvy, v případě porušení některého z ujednání obsažených v čl. I. odst. 3, 4 a 5 této smlouvy nebo v případě neuhrazení odměny za poskytnutí licence či její rozšíření oprávněným z licence pomocí dálkového přístupu i bez předchozího upozornění oprávněného z licence zamezit oprávněnému z licence v dalším užívání softwaru nebo omezit funkčnost softwaru. Současně je poskytovatel licence oprávněn v takovém případě odstoupit od licenční smlouvy.

2. Odstoupením od smlouvy se licenční smlouva ruší k okamžiku doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně a odstoupením zanikají licenční oprávnění oprávněného z licence k softwaru, který je povinen okamžitě ukončit užívání softwaru, v čemž je poskytovatel licence oprávněn zamezit oprávněnému z licence i za pomoci dálkového přístupu.

3. V případě odstoupení od licenční smlouvy, zamezení v užívání softwaru nebo při omezení funkčnosti softwaru dle tohoto článku smlouvy nemá oprávněný z licence právo na vrácení uhrazených odměn za poskytnutou licenci či její rozšíření, ani poplatky za technickou podporu.

4. Dnem zániku licenční smlouvy končí veškerá práva užití softwarového produktu poskytnutá  oprávněnému z licence. V takovém případě musí oprávněný z licence, nejpozději v den ukončení práva k užití,  odstranit z vlastního zařízení zcela odstranit veškeré  instalace softwarového produktu, a to včetně příslušenství.

V. Závěrečná ustanovení smlouvy

1. Poskytovatel licence si vyhrazuje právo změny licenčních ujednání s účinností dnem zveřejnění na svých internetových stránkách.

2. Právní vztahy mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou se dle výslovné dohody smluvních stran řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré písemnosti určené poskytovateli licence v souvislosti s touto smlouvou je oprávněný z licence povinen posílat výhradně na adresu: NET service solution, s.r.o., Slovanská 13, 787 01 Šumperk , Česká republika, nebo elektronickou poštou na adresu sales@ispadmin.eu.

Licenční smlouva ve výše uvedeném znění je platná od 1.1.2013 a nahrazuje znění předchozí.