Licenční ujednání

Toto Licenční ujednání je („dohodou“) uzavřenou mezi společnosti NET service solution, s.r.o., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43430, se sídlem Žerotínova 3056/81a, 787 01 Šumperk, IČ: 27849252, DIČ: CZ27849252, Česká republika, jakožto poskytovatel na straně jedné a uživatelem (objednatelem) na straně druhé.

Toto není kupní smlouva, ale dohoda o právech uživatele (objednatele).

Tato dohoda platí pouze v případě, že není mezi poskytovatelem a uživatelem (objednatelem) sjednána Smlouva o poskytování servisních služeb a Smlouva o poskytnutí software.

Článek 1.
Základní ujednání

1.1. Společnost NET service solution s.r.o., jako poskytovatel z této dohody, prohlašuje, že je na základě licenční smlouvy ze dne 2.7.2018 uzavřené mezi vlastníkem softwarové aplikace „Systém ISPadmin“ (dále též jako „ISPadmin“ nebo jako „software“) Dušanem Sýsem, jako poskytovatelem a společností NET service solution, s.r.o., jako nabyvatelem, oprávněn užívat „ISPadmin“ a je rovněž oprávněn formou podlicence poskytnout „ISPadmin“ k užívání třetí osobě (uživateli, objednateli).
Instalací nebo použitím „ISPadmin“ přijímáte všechny podmínky a ujednání této dohody svým jménem a jménem všech právnických nebo fyzických osob, které zastupujete nebo pro jejichž zařízení „ISPadmin“ pořizujete.
Pokud s podmínkami a ujednáními této dohody nesouhlasíte, případně nebylo-li domluveno jinak, nepokračujte v procesu instalace, „ISPadmin“ nepoužívejte a smažte nebo zničte všechny kopie „ISPadmin“, které vlastníte nebo nad nimiž máte kontrolu.

1.2. Software „ISPadmin“ byl vyvinut jako administrační a informační systém.

1.3. „ISPadmin“ lze obecně ze strany uživatele (objednatele) využívat ve dvou variantních modelech, a to:
a) implementace „ISPadmin“ uživatelem (objednatelem) na vlastní technické zařízení zajištěné uživatelem (objednatelem) a jeho provoz na uživatelových (objednatelových) serverech – „licence verze Server“;
b) provoz „ISPadmin“ při využití poskytovatelem zajištěných služeb cloud – vzdálený přístup k „ISPadmin“ prostřednictvím Internetu – „licence verze Cloud“.

1.4. Uživatel (objednatel) prohlašuje, že má v rámci své podnikatelské činnosti zájem na využití „ISPadmin“ a dalších bezprostředně navazujících služeb a podpory poskytovaných ze strany poskytovatele.

1.5. Obě strany též shodně konstatují, že tuto dohodu uzavírají v postavení podnikatelů ve smyslu ust. § 420 občanského zákoníku a v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti.

Článek 2.
Základní předmět dohody – udělení podlicence

2.1. Poskytovatel touto dohodou poskytuje uživateli (objednateli) za dále sjednaných podmínek oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (podlicenci), a to souhlas s užitím „ISPadmin“ v dále sjednaném rozsahu.

2.2. Uživatel (objednatel) se touto dohodou zavazuje poskytnout poskytovateli za udělení podlicence dle odst. 2.1 odměnu ve výši, která je daná aktuálním ceníkem a je odvislá od verze licence, kterou si uživatel (objednatel) objedná, a pro kterou mu bude vystaven a předán poskytovatelem licenční klíč, jakož i úhradu případných dalších samostatně sjednaných služeb poskytnutých poskytovatelem uživateli (objednateli) v souvislosti s užitím „ISPadmin“.

2.3. Podlicence dle této dohody je udělena jako nevýhradní a poskytovatel tedy zůstává oprávněn k výkonu všech svých práv k „ISPadmin“ i k poskytnutí podlicence třetí osobě. Podlicence je uživateli (objednateli) udělena pro určitý počet koncových zákazníků, v příslušném modelu (Server či Cloud) s určitými moduly (př. Fakturace, Radius, Plánování) na základě objednávky (emailové, písemné) ze strany uživatele (objednatele). Případné změny v počtu podlicencí pro uživatele (objednatele), či případné další změny podlicencí, budou řešeny způsobem popsaným v čl. 4. bod 4.8. této dohody.

2.4. Uživatel (objednatel) není oprávněn poskytnout své oprávnění či jeho část tvořící součást podlicence k „ISPadmin“ třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

2.5. Uživatel (objednatel) může postoupit poskytnutou podlicenci zcela nebo zčásti jen s předchozím písemným souhlasem poskytovatele. Toto ustanovení platí i pro případ, kdy uživatel (objednatel) změní svou právní formu.

Článek 3.
Odměna za poskytnutí podlicence; platební podmínky

3.1. Uživatel (objednatel) je povinen uhradit poskytovateli podlicence odměnu za poskytnutí podlicence. Výše odměny za poskytnutí podlicence je dána aktuálním Ceníkem zveřejněným na internetové adrese www.ispadmin.eu (dále jen „Ceník“) a je odvislá od varianty (podlicence Server či podlicence Cloud), počtu podlicencí a aktivních modulů (např. Plánování, Fakturace, Radius apod.) podlicence, kterou si uživatel (objednatel) u poskytovatele objednal, a pro kterou mu bude vystaven a předán poskytovatelem licenční klíč. V případě rozšíření či snížení počtu podlicencí je uživatel (objednatel) povinen uhradit poskytovateli odměnu dle skutečného počtu podlicencí dle ceníku.
V pravidelných platbách odměny za poskytnutí podlicence je již zahrnuta i cena za aktualizace „ISPadmin“.

3.2. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit Ceník a výši odměn stanovených v Ceníku. Nový Ceník je vůči uživateli (objednateli) účinný dnem jeho vydání. Výše odměny dle platného ceníku poskytovatele je platná od 1. 7. 2018 a je poskytovatelem garantována nejméně po dobu 5 (pěti) let, tj. do 30. 6. 2023. Ceník služeb je poskytovatel oprávněn jednostranně změnit po uplynutí garantované doby. Případná změna Ceníku služeb bude ze strany poskytovatele oznámena na webových stránkách produktu (www.ispadmin.eu).

3.3. Finanční plnění dle této dohody, tedy odměnu za poskytnutí „ISPadmin“ (odst. 3.1. této dohody) je uživatel (objednatel) povinen uhradit ve prospěch poskytovatele na základě jím vystavené faktury obsahující náležitosti daňového dokladu vyhovující rozhodným platným právním předpisům. Splatnost faktury činí 10 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Uživatel (objednatel) je povinen poskytnout finanční plnění na bankovní účet uvedený na faktuře vystavené poskytovatelem; dnem zaplacení finančního plnění se rozumí připsání fakturované částky na sjednaný bankovní účet.

Článek 4.
Další práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Bezodkladně, po úhradě první faktury uživatelem (objednatelem) za pronájem software, vystavené poskytovatelem, se poskytovatel zavazuje umožnit uživateli (objednateli) užití software „ISPadmin“. Povinnost poskytovatele dle předchozí věty se považuje za splněnou instalací „ISPadmin“, převodem licence nebo užitím softwarového produktu, a to okamžikem, který nastane nejdříve. Poskytovatel poskytne uživateli (objednateli) za účelem užívání „ISPadmin“ unikátní licenční klíč, pod kterým bude poskytovatel evidovat podlicence uživatele (objednatele). Unikátní licenční klíč je uživateli (objednateli) poskytován po celou dobu platnosti této dohody.

4.2. Uživatel (objednatel) prohlašuje, že byl poskytovatelem náležitě a zcela dostatečně seznámen s jednotlivými funkcemi „ISPadmin“ a dále s jeho řádnou obsluhou v rozsahu potřebném pro jeho užívání. Uživatel (objednatel) si je plně vědom funkcí a možností „ISPadmin“, a taktéž jeho limitů, a zavazuje se využívat „ISPadmin“ toliko způsobem poskytovatelem doporučeným.

4.3. Uživatel (objednatel) výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel nijak neodpovídá za správnost a úplnost dat zadávaných do „ISPadmin“ ze strany uživatele (objednatele).

4.4. Užitím software „ISPadmin“ uživatelem (objednatelem) poskytovatel nikterak nepřebírá odpovědnost za vlastní právní či i jen faktické jednání uživatele (objednatele) v souvislosti s uživatelem (objednatelem) vyvíjenou činností a jeho výrobními postupy či obchodním rozhodováním, byť by k těmto došlo na základě užití „ISPadmin“. Uživatel (objednatel) se vůči poskytovateli výslovně a v plném rozsahu vzdává práva na náhradu škody i jakékoliv jiné újmy, jež by uživateli (objednateli), případně třetí osobě, vznikla souvislosti s využitím software „ISPadmin“ i jiných služeb poskytovatele dle této dohody. Uživatel (objednatel) je srozuměn s tím, že užití „ISPadmin“ nenahrazuje lidský rozhodovací prvek.

4.5. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o všech skutečnostech významných pro plnění poskytovaná dle této dohody a vzájemně si též poskytovat potřebnou součinnost.

4.6. Poskytovatel se zavazuje vystavit uživateli (objednateli) licenční klíč pro objednanou verzi podlicence či její rozšíření, a to nejpozději do 10 dnů po úhradě odměny za poskytnutí podlicence či její rozšíření uživatelem (objednatelem) a poskytnout další potřebnou součinnost potřebnou k zahájení užívání „ISPadmin“ uživatelem (objednatelem). Zejména se jedná o poskytnutí instalačního CD / DVD, přístupu ke stažení softwaru nebo jiné formy distribuce software a dále postup instalace a aktivace software „ISPadmin“. Počet zákazníků uživatele (objednatele) je limitován aktuální verzí podlicence, kterou si uživatel (objednatel) u poskytovatele objednal a pro kterou obdržel od poskytovatele licenční klíč. V tomto rozsahu mohou software užívat zaměstnanci uživatele (objednatele) a počet přístupů k serverové instalaci softwaru není omezen.

4.7. Pro bezproblémový běh software ve variantě Server, je objednatel (uživatel) povinen řídit se doporučenými systémovými požadavky (HW konfigurace) ze strany poskytovatele, které závisí na počtu podlicencí, používaných modulů či používaných zařízení v síti objednatele (uživatele).

4.8. Rozšíření či snížení počtu podlicencí pro uživatele (objednatele) je řešeno přes HelpDeskový systém na základě vzájemného odsouhlasení prostřednictvím emailové komunikace mezi poskytovatelem a uživatelem (objednatelem), výlučně přes emailovou adresu poskytovatele, uvedenou v čl. 5.4.
Cenová nabídka se řídí platným Ceníkem poskytovatele uvedeným na webových stránkách produktu (www.ispadmin.eu).
Stejně tak budou řešeny i jiné změny poskytnutých podlicencí uživateli (objednateli) (např. změna „podlicence Server“ na „podlicenci Cloud“, rozšíření či snížení modulů systému „ISPadmin“ apod.)

4.9. Poskytovatel je oprávněn v případě porušení některé z povinností uživatele (objednatele) obsažených v tomto čl. IV. této dohody nebo v případě neuhrazení odměny za poskytnutí podlicence ze strany uživatele (objednatele) dle odst. 4.10. tohoto článku dohody i bez předchozího upozornění zamezit uživateli (objednateli) v dalším užívání softwaru.

4.10. V případě, že je uživatel (objednatel) v prodlení se zaplacením odměny za podlicence i poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byla poskytovatelem vystavena příslušná faktura, je poskytovatel oprávněn k jednostrannému přerušení resp. odstavení provozu „ISPadmin“ vůči uživateli (objednateli), a to ihned od prvního dne následujícího kalendářního měsíce. Opětovné užívání „ISPadmin“ bude uživateli (objednateli) umožněno až po zaplacení dlužných plateb vůči poskytovateli, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

4.11. V případě odstoupení od dohody, zamezení v užívání softwaru nebo při omezení funkčnosti softwaru nemá uživatel (objednatel) právo na vrácení uhrazených odměn za poskytnutou podlicenci či její rozšíření.

4.12. Uživatel není oprávněn software užívat pro jiné potřeby než pro potřeby uživatele včetně instalace na počítačích užívaných uživatelem a užívání softwaru zaměstnanci uživatele. Uživatel dále nesmí poskytnutý software (zejména zdrojové kódy systému) upravovat, doplňovat či rozšiřovat, jakkoliv kopírovat celý nebo jeho části, či jakýmkoliv způsobem do nich zasahovat nebo jej zkoumat. Stejně tak není povoleno strukturu databáze ispadmin jakkoliv upravovat, doplňovat, rozšiřovat či kopírovat.
Dále pak pronajímat či půjčovat originál softwaru či rozmnoženiny softwaru a užívat jej mimo území, pro které byla podlicence poskytnuta, tj. pro území specifikované dle ISO kódu. Ustanovení tohoto odstavce dohody platí i pro instalační (zkušební) verzi softwaru přístupnou na webových stránkách poskytovatele podlicence.

4.13. Poskytovatel zabezpečuje průběžné aktualizace softwaru „ISPadmin“. Aktualizací se pro účely této dohody rozumí poskytnutí aktualizované nebo nové verze programového vybavení prostřednictvím webového portálu, nebo jiným dohodnutým způsobem. Tato služba nezahrnuje instalaci programového vybavení, s výjimkou služby Cloud, kterou zajišťuje poskytovatel. Aktualizace je povinnou součástí programového vybavení po celou dobu užívání systému uživatelem (objednatelem) a uživatel (objednatel) je oprávněn si aktualizace provádět sám v rámci poskytnuté licence.
Jednotlivé verze software „ISPadmin“ především obsahují: -legislativní změny, -průběžně aktualizované a rozšiřované standardní funkce, -rozšířenou funkcionalitu obecného charakteru dle plánu vývoje, -úpravy v důsledku změn v informačních technologiích, -opravy odstraňující konkrétní vady.

4.14. Poskytovatel se zbavuje odpovědnosti za funkčnost programového vybavení, jakož i za jeho správnou kompatibilitu s platnými obecně závaznými právními předpisy v případě, že uživatel (objednatel) službu Aktualizace nevyužívá.

4.15. Poskytovatel zajišťuje pro uživatele (objednatele) zálohy systému pouze ve variantě Cloud. Zálohy se provádí každý den, v době od 01:00 do 04:00. Zálohuje se kompletní databáze po dobu třiceti dnů. Z této zálohy je možné obnovit kompletní instalaci.

Článek 5.
Technická podpora

5.1. Uživatel (objednatel) má nárok na technickou podporu k „ISPadmin“, a to v rozsahu, který si uživatel (objednatel) objedná – Technická podpora poskytovatele má 3 varianty.

5.2. Výše poplatků za jednotlivé varianty technické podpory a podrobná specifikace je uvedena v oficiálním Ceníku poskytovatele.

5.3. Technická podpora nezahrnuje školení, které je zpoplatněno zvlášť. Výše odměny za poskytnutí školení pro uživatele (objednatele) je dána aktuálním ceníkem.

5.4. Pro oznamování a zasílání dotazů a požadavků na servisní zásah pro objednatele (uživatele) je vyhrazen pouze helpdeskový systém poskytovatele pro příjem a uchovávání historie řešení dotazů a požadavků, který je stanoven jako jediný prokazatelný způsob předávání požadavků objednatele (uživatele).

Pro tyto účely jsou určena následující oddělení:

Obchodní oddělení – e-mail: sales@ispadmin.eu
Kontakt pro zasílání dotazů a poptávek obchodního charakteru

Technické oddělení – e-mail: support@ispadmin.eu
Kontakt pro zasílání dotazů technického charakteru či požadavků na servisní zásah

Na dotazy či požadavky hlášené telefonicky či zaslané na jiné než výše vyhrazené kontaktní e-mailové adresy nemusí být brán zřetel a není tedy zaručena zpětná reakce.

5.5. Technická podpora včetně servisních zásahů je možná výhradně na nejnovější dostupné verzi software, která je v den zaslání požadavku na servisní zásah k dispozici. V případě, že v okamžiku objednání servisního zásahu nebude mít objednatel (uživatel) nejnovější dostupnou verzi software, bude Technickým oddělením poskytovatele informován o možnostech sjednání nápravy před
samotným provedením servisního zásahu.

5.6. Objednatel (uživatel) je povinný před poskytnutím technické podpory zálohovat všechny jeho existující data, software a programové vybavení. Poskytovatel nepřebírá zodpovědnost za poškození anebo ztrátu dat, majetku, software anebo hardware anebo ušlý zisk při poskytování technické podpory. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit anebo ukončit poskytování technické podpory na základě vlastního uvážení.

Článek 6.
Trvání Dohody

6.1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

6.2. Tato dohoda může být ukončena dohodou smluvních stran v e-mailové formě, přičemž účinky ukončení této dohody nastanou v okamžiku stanovenému v takové dohodě.

6.3. Tato dohoda může být ukončena rovněž výpovědí jedné ze smluvních stran bez uvedení důvodu, a to v jednoměsíční výpovědní době. Výpovědní doba začíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.

6.4. Ustanoveními odst. 6.1., 6.2. a 6.3. tohoto článku dohody není dotčeno právo odstoupit od této dohody v souladu s platnými právními předpisy či touto dohodou, především pak tehdy, poruší-li některá smluvní strana dohodu podstatným způsobem.

6.5. Tato dohoda se ruší k okamžiku doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Při využívání verze Server, odstoupením od této dohody zanikají podlicenční oprávnění uživatele (objednatele) k softwaru, který je povinen okamžitě ukončit užívání softwaru s tím, že je poskytovatel oprávněn zamezit uživateli (objednateli) v jeho užívání i za pomoci dálkového přístupu.
Při využívání verze Cloud bude od tohoto okamžiku software uživateli (objednateli) dostupný pouze v režimu Read-only. Tzn., že uživateli (objednateli) verze Cloud nebude v systému umožněno cokoliv vytvářet, upravovat, vyčítat či měnit a pozbývá nároku na aktualizace a technickou podporu ze strany poskytovatele.
Po uplynutí tří měsíců bude databáze uživatele (objednatele) smazána (verze Cloud).

6.6. Dnem zániku této dohody končí veškerá práva užití softwarového produktu poskytnutá uživateli (objednateli) a v takovém případě musí uživatel (objednatel) nejpozději k tomuto dni z vlastního zařízení zcela odstranit veškeré instalace softwarového produktu, a to včetně příslušenství (verze Server).

Článek 7.
Závěrečná ustanovení

7.1. Tato dohody je platná od 2.7.2018.

7.2. Poskytovatel podlicence si vyhrazuje právo změny této dohody s účinností dnem zveřejnění na svých internetových stránkách.

7.3. Veškeré písemnosti určené poskytovateli podlicence v souvislosti s touto dohodou je uživatel (objednatel) povinen posílat výhradně na adresu:
NET service solution, s.r.o., Žerotínova 3056/81A, 787 01 Šumperk, Česká republika,
nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu: sales@ispadmin.eu

7.4. Vzájemné právní vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem (objednatelem), které nejsou zde upraveny, se řídí příslušnými právními předpisy ČR, především pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

7.5. V případě, že některé ustanovení zde uvedené je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této dohody platná a účinná. Poskytovatel se zavazuje nahradit neplatné či neúčinné ustanovení této dohody ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

7.6. Uživatel (objednatel) prohlašuje, že podmínky této dohody akceptuje svobodně, vážně a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že považuje obsah dohody za určitý a srozumitelný a že jsou mu známy všechny skutečnosti, jež jsou pro dodržování této dohody rozhodující. Pokud uživatel (objednatel) nesouhlasí s některými ustanoveními této dohody, nesmí dále tento software používat.

Specifikace poskytovaných služeb

Systémová podpora – zahrnuje služby podpory provozu systému ze strany poskytovatele
Technická podpora – je servisní služba poskytovatele pro řešení požadavků uživatele (objednatele) prostřednictvím HelpDesk, emailu a vzdáleného přístupu
Produkt – zařízení a programové vybavení dodávané poskytovatelem uživateli (objednateli) na základě této dohody
Servisní zásah – oprava či úprava v systému prováděna poskytovatelem
Systém – „ISPadmin“ – funkční celek vytvořený z Produktů
Podlicence – vytvořený kontakt na zákazníka v systému „ISPadmin“
Požadavek – žádost uživatele (objednatele) o Technickou podporu vůči poskytovateli
Žadatel – pracovník uživatele (objednatele) pověřený zadáním Požadavku
Vzdálený přístup – je služba, při které se pracovník poskytovatele spojí zabezpečeným připojením na server uživatele (objednatele)
Havarijní stav – je taková porucha, kdy Produkt je zcela nebo zčásti mimo provoz, neplní svoji základní funkci a nelze jej uvést ani do částečného nebo náhradního provozu
Pracovní doba poskytovatele – v pracovní dny od 8:00 do 15:00 h (CET, CEST)
Doba k zahájení oprav – garantovaný čas, kdy se započne s pracemi na odstranění problému; počítá se od prokazatelného nahlášení závady
Délka opravy – maximální doba, po kterou trvá oprava; počítá se od zahájení opravy
Práce jsou zahajovány v době – pracovní doba poskytovatele, kdy je možné hlásit problémy a během které jsou opravy realizovány